திருக்குறள்

திருக்குறள்

Pacote:
com.bhavitech.thirukkural
Transferências:
10K
Tamanho:
4.3 MB
Requires Android:
4.1 ou superior
Atualizado:
14 de set de 2020
130
Última versão:
4.2
Todas as versões
Era:
12+
Gratuito Baixar

திருக்குறள் (Thirukkural) உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும்.இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் ஆவார். உலகபொதுமறை, பொய்யாமொழி, வாயுறைவாழ்த்து, முப்பால், உத்தரவேதம், தெய்வநூல் எனப் பல பெயர்களாலும் திருக்குறள் அழைக்கப்படுகிறது.

Comentários

Apps similares

Apps de Bhavitech